આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

manthan

મને તો અક્ષય કુમાર અને કેટરીના કૈફ મિ જોડી સારી લગે છે.... મતે તે બને એ સથે મળી ને કામ કર્સૈ તો તે જરૂર સફળ થસે........... અને તેને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મેળવતા કોઇ રોકી નહિ શકે.......
X REPORT ABUSE Date 25-05-11 (08:48 AM)

jadav upen

Katrina your look like as Jay Prada(Old Actress) so you try to acting like as Jaya Prada. you choose your role like Emotional , very difficult and indian culture . Your role in your film is modern , glamour therefore can't give national awards. pls follow my advise
X REPORT ABUSE Date 03-05-11 (05:48 PM)

xxx

make
X REPORT ABUSE Date 30-01-11 (10:38 PM)

neel

national award to ketrina the question does not aries at all. she has to wait for long.
X REPORT ABUSE Date 21-01-11 (05:27 PM)