આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

dharmesh

દરેક ગુનેગાર ને જાહેર મા ફાંસી આપવી જોઇએ જેથી કોઇ ગુનો કર્તા વિચાર કરે
X REPORT ABUSE Date 25-02-11 (12:40 PM)

Naresh

Darek Aropi Ne Phansi Malvi Joie.
X REPORT ABUSE Date 22-02-11 (12:34 PM)