આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

VIPUL

pak ko mutod javab do india.jitne aye he jit ke jayege. world cup hamara hai!!!!!!!!!!!!pakistan sun lo.
X REPORT ABUSE Date 26-03-11 (11:33 AM)

VIPUL

best up luck india.win the worldcup
X REPORT ABUSE Date 26-03-11 (11:29 AM)

mukesh b.parmar

મુકgd
X REPORT ABUSE Date 26-03-11 (10:54 AM)

jenil shah

congragulation india team and specially uv perfomans is super so i think dont wory india becoz we have one more tiger like that yuvraj sing
X REPORT ABUSE Date 25-03-11 (09:51 PM)

raju patel

congragulation india team and specially uv perfomans is super so i think dont wory india becoz we have one more tiger like that yuvraj sing
X REPORT ABUSE Date 25-03-11 (05:43 PM)

raju patel

congragulation india team and specially uv perfomans is super so i think dont wory india becoz we have one more tiger like that yuvraj sing
X REPORT ABUSE Date 25-03-11 (04:25 PM)

prafful joshi

good luck India cup is ours kipitup
X REPORT ABUSE Date 25-03-11 (01:57 PM)

pragnesh chaudhari

pakistan ne chokass haravi phaelan ma jachhu
X REPORT ABUSE Date 25-03-11 (01:35 PM)

ajaygamit

good luck india.... tack care yuvi I think U r very careless!!!
X REPORT ABUSE Date 25-03-11 (01:27 PM)