આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

તીકો

@તીકો
X REPORT ABUSE Date 08-04-11 (10:34 PM)

chauhan

સુ વાત કરો છો તમે ? ચોડિન્નિ પુનમ ભોસ બતાવવાણી થઈ અત્લે ચરા કરે છે એની માને લંદ ગળું.
X REPORT ABUSE Date 08-04-11 (10:26 PM)