આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

ketan

ચીદુ એક નમ્બર નો ચુતિયો છે., દોફા તારીન દાદીનિ ભોસ ચોદુ...
X REPORT ABUSE Date 05-07-11 (11:16 PM)

ravi

નરેન્દ્ર મોદિ એ કે ખોતુ નથી કર્યું મુસલમાનો ને હજી
X REPORT ABUSE Date 17-05-11 (10:21 PM)

mohamed

the comlicity of Gujarat govt & Modi of 2002 riots is an open secret.Modi directed the then police officers not to take actions against Hindu rioters in a meeting at his residence.All police officers who attended the meeting were promoted and given plum positions even after retirement.SIT appointed by Supreme Court has also been bribed by Gujarat Govt & Modi.Supreme Court must take cognizence of Sanjive Bhatt,Shreekumar,Pradeep Sharma &Pradeep Sharma's statements.
X REPORT ABUSE Date 26-04-11 (10:08 AM)

bhupendra

dear apna india ma aa pahelu ramkhan nathi,ketlay thai chukya che,to pachi ama j kem badha modi pachal padi gaya cho,
X REPORT ABUSE Date 26-04-11 (11:08 AM)

Naresh

Chidambram Madarchhod ,Modi Vise Bolwano Koi Huckk Nathi.
X REPORT ABUSE Date 25-04-11 (07:51 PM)