આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

pushpa

આજનો નાગરિક સજાગ, સચેત, તટ્સ્થ, જોશિલો, હિમતવાન,યોગધ્યાન હોવો જરુરી છે.
X REPORT ABUSE Date 13-04-11 (07:00 PM)