આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

munna

હેપી બર્થ-ડે શાહરૂખ
X REPORT ABUSE Date 02-11-08 (03:11 PM)

munna

હેપી બર્થ-ડે શાહરૂખ
X REPORT ABUSE Date 02-11-08 (03:11 PM)

purvi

Wish u many many happy returns of the day. My Love Shahrukh Khan Purvi Panchal
X REPORT ABUSE Date 23-09-09 (12:10 PM)