આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

nitin patel

દેશ મા ફેલાયેલ આતંકવાદ માટે બેશક ભ્રષ્ટાચારી નમાલા રાજકારણીની સત્તા ભૂખ, અને મુશ્લિમ તુશ્તિકરન ની નીતિ જ જવાબદાર છે.
X REPORT ABUSE Date 04-12-08 (11:30 PM)