આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

nitin patel

હા એક દમ યથાયોગ્ય છે. દેશ નો વડાપ્રધાન માયકંગ્લો ના ચાલે, આટલું બધું થયું પછી પણ જોશ ના ચડે તે માણસ નપુંસક કહેવાય્.
X REPORT ABUSE Date 01-12-08 (04:11 PM)

Anil Patel

હા એક દમ યોગ્ય છે ખરેખર ખૂબ ઓછા આક્ષેપો કર્યા છે.
X REPORT ABUSE Date 28-11-08 (03:12 PM)