આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

yusuf

અ[ટ્)અ[સ p\m&K h[m >ત કરkr[n[liKi[સliમ allih t[ni pr)viri[n[સબર krvin) (hmt an[tikiત aip]a[v) mir) દ્&ai ય્&સ્&ફ pT[l
X REPORT ABUSE Date 02-12-08 (11:48 PM)

Umesh

કિલ્લ તહેમ
X REPORT ABUSE Date 01-12-08 (11:29 PM)

Umesh

શહીદવીરો ને હાર્દીક સ્રધાંજલી, ભગવાન તેમના પરિવાર ને આત્મબળ આપે.
X REPORT ABUSE Date 01-12-08 (11:30 PM)

nitin patel

શહીદવીરો ને હાર્દીક સ્રધાંજલી, ભગવાન તેમના પરિવાર ને આત્મબળ આપે.
X REPORT ABUSE Date 30-11-08 (11:50 PM)

nitin patel

આતંકવાદી હુમલા મા શહીદ થયેલા જાબાજો ને લાખ સલામ્....
X REPORT ABUSE Date 30-11-08 (11:45 PM)