આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

nitin patel

નેતાઓ તેની અસલિયત બતાવે છે, તેમની પાસે સારા વર્તાવ ની આશા રાખવી નકામી છે. હવે સમય આવી ગયો છે તેમને તેની હેસિયત બતાવવાનો.
X REPORT ABUSE Date 02-12-08 (09:26 PM)