આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Ashok Vanol

આ એક ખોટી લાગણી છે બાકી વિશેષ કશું નથિ.........
X REPORT ABUSE Date 10-03-11 (11:39 AM)

dinesh mehta

પસુ પ્રેમ
X REPORT ABUSE Date 21-11-10 (11:52 PM)

anand

પશુ તર્ફ નો પ્રેમ હમેશા રાખવો જોઇય બાકિતો કુદરત નિ દયા
X REPORT ABUSE Date 03-05-10 (03:29 PM)

raguvir

પસુ પ્રેમ
X REPORT ABUSE Date 17-08-09 (05:02 PM)