આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Sunil Gohel

વેબદુનિયા મા પણ એક સત્ય મેવ જયતે જેવો કોઇ ટોપિક્ રઅખાવો ઝોઇએ જેમા રોજ નિ કોઇ સત્ય ઉપેર વિજય મેળ્ વેલ અથવા સત્ય નિ વાત દર્શઅવિ હોય જેથિ યક્તિ સત્ય ના માર્ગે ચાલે અને સત્ય વિશે જાણે
X REPORT ABUSE Date 06-09-14 (06:03 PM)

Sunil Gohel

વેબદુનિયા મા આવતા લેખ અને ટુકિ વાર્તા સારા બોધ મને વચવા સારા લગે છે પઅરંતુ વેબદુનિયા નો પ્રચાર મરી ડ્શતિએ ટ્વીત નિ જેમ તથા ફેશ બૂક નિ જેમ થાય તો હુ મનુ છું દરેક યક્તિ ને ઘણુ જાણવા મળશે અને યક્તિ સારા માર્ગે ચાલતો થશે. તમે મને મોકલેલ આભાર બદલ હુ ઘણુ સરુ મહુએશુસ કરું છું હુ મારા જીવન ના સારા પ્રસંગો અને વિચારો જનવતો રહિશ.
X REPORT ABUSE Date 06-09-14 (04:37 PM)

Sunil Gohel

વેબદુનિયા ગુજરાતી મને વઅચવુ ખૂબ સરુ લગે છે પન તેમા ગનેશ જિ વિશે જે વાત કહેવા મા આવા વિ છે તે વાત મા સાચું શું છે તે જાનવું છે સાચી હકીકત જઅનવિ છે
X REPORT ABUSE Date 03-09-14 (06:49 PM)

Sunil Gohel

જીવન મા ગુરુ વિના રસ્તો ના મળે ભગવન નો કોઇ રસ્તો બતાવે તો તે ગુરુ જ છે અગર માતા પિતા પછી ગુરુ અને પછી ભગવાન છે અત્યઅર્ના સમય મા મંદિર મઆથી ભગવાન ગાયબ થઈ ગયા છે. અને અશ્ર્મ્મા ગુરુ પણ નથી મંદિરો કાળા પડવા મદવા માંડયા છે
X REPORT ABUSE Date 03-09-14 (06:38 PM)

Sujeet

નાઇસ..
X REPORT ABUSE Date 19-06-14 (12:23 PM)

Manharsuthar

નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્મંત્રિના હોદ્દે ખ્યાતનામ છેતો નરેન્દ્ર રવવ નો કયો નંબર લગે??????
X REPORT ABUSE Date 08-05-14 (10:11 PM)

rajubhai

અ‍ Nice
X REPORT ABUSE Date 25-04-14 (02:49 PM)

Manharsuthar

હોદ્દનિ દ્ર્સ્તિએ. અને જનસેવાનો કામકાજ નિ દ્રસ્તિ એ નરેન્દ્ર રવાત પહોચિવલિ ના સકત.
X REPORT ABUSE Date 23-04-14 (08:06 PM)

Manharsuthar

હોદ્દનિ દ્ર્સ્તિએ. અને જનસેવાનો કામકાજ નિ દ્રસ્તિ એ નરેન્દ્ર રવાત પહોચિવલિ ના સકત.
X REPORT ABUSE Date 23-04-14 (08:06 PM)

Manharsuthar

હોદ્દનિ દ્ર્સ્તિએ. અને જનસેવાનો કામકાજ નિ દ્રસ્તિ એ નરેન્દ્ર રવાત પહોચિવલિ ના સકત.
X REPORT ABUSE Date 23-04-14 (08:06 PM)

Manharsuthar

હોદ્દનિ દ્ર્સ્તિએ. અને જનસેવાનો કામકાજ નિ દ્રસ્તિ એ નરેન્દ્ર રવાત પહોચિવલિ ના સકત.
X REPORT ABUSE Date 23-04-14 (08:06 PM)

Manharsuthar

હોદ્દનિ દ્ર્સ્તિએ. અને જનસેવાનો કામકાજ નિ દ્રસ્તિ એ નરેન્દ્ર રવાત પહોચિવલિ ના સકત.
X REPORT ABUSE Date 23-04-14 (08:06 PM)

Manharsuthar

હોદ્દનિ દ્ર્સ્તિએ. અને જનસેવાનો કામકાજ નિ દ્રસ્તિ એ નરેન્દ્ર રવાત પહોચિવલિ ના સકત.
X REPORT ABUSE Date 23-04-14 (08:06 PM)

praveen

યેસ
X REPORT ABUSE Date 10-04-14 (03:20 PM)

BHUPENDRA

Nice
X REPORT ABUSE Date 10-04-14 (03:15 PM)

time

હિંદી લિખ્વનૂ જવાનું ભાર
X REPORT ABUSE Date 10-04-14 (01:35 PM)

test

શુ યોગ્ય છે ? આપના મંતવ્યો જણાવો
X REPORT ABUSE Date 09-04-14 (06:47 PM)

PRASHANT MODI

હા
X REPORT ABUSE Date 26-03-14 (12:06 PM)