આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

suresh shah

it is wrong taking and this fellow go to jail only
X REPORT ABUSE Date 24-07-14 (01:32 AM)

naresh shah

નો
X REPORT ABUSE Date 15-07-14 (12:59 PM)