આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

PATELBHAVIN

જગત્પિતા ભોલેનાથ નિરાકર છે.તેજ સ્વ્રૂપ છે. જેથી પૂજા કરવા કોઈ મૂર્તિ ની જરૂર પદતિ નથી
X REPORT ABUSE Date 30-09-13 (10:33 AM)

PATELBHAVIN

જય ભોલે મારા તરફ થિ
X REPORT ABUSE Date 30-09-13 (10:30 AM)

mahesh

જગત્પિતા ભોલેનથ નિરાકર છે.તેજ સ્વ્રૂપ છે. જેથી પૂજા કરવા કોઈ મૂર્તિ ની જરૂર પદતિ નથી
X REPORT ABUSE Date 12-10-11 (10:57 AM)

paresh kapani

મન થિ દિલ થિ
X REPORT ABUSE Date 17-02-10 (11:14 AM)