આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

hari

હા જરુર કેમ નહીં. salaman તો હમેશા બધાના દિલ મા રહેશે સલમન તો કુલ hero ચે
X REPORT ABUSE Date 18-07-09 (03:49 PM)

MOMIN GROUP PVT LTD

બે યાર તમે કવે વત કરો ચો.,.,.,.,સલ્મંખન ઇસ નુમ્બેર 1 હેરો.,.,ઇન ઇંદિઅ
X REPORT ABUSE Date 18-07-09 (01:38 AM)

rohit

salman khan no craje bakrar che
X REPORT ABUSE Date 11-07-09 (01:36 PM)

jitendra

તેના
X REPORT ABUSE Date 10-07-09 (06:01 PM)

supal

હા સલમાન હજું પાન એતલોજ હૉટ 6
X REPORT ABUSE Date 09-07-09 (11:38 AM)

Hiren

સલમન ખાન આજે પણ લોકો મા ફેવરીટ છે
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (02:36 PM)

suhan

સલમાન ખાન સારો અભિ નેતા છે પણ એમા ગુસ્સો બવ છે અત્લે હુમેશા થાપ ખયિ છે પણ સાચું કહું તો ઐ ઠીક ઠીક લગે છે
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (01:28 PM)

aabedin

સલમાન હજિ પ્ન સારો લગે
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (10:35 AM)

Raj

સલમાન ખાન હવે ગરદ્દો થયી ગયો
X REPORT ABUSE Date 25-06-09 (11:39 AM)

supal

તમારો photo salman ના photo નિ બાજુ મા મૂકી ને જુવો કે ગરદો કોન લગે 6
X REPORT ABUSE Date 09-07-09 (11:35 AM)

vijaybhai

સલ્મન કે બઅરે મે ઓર બતાઓ.
X REPORT ABUSE Date 25-06-09 (12:08 AM)

manthan

યેસ અ\જ પણ સલમન ખાન આજે પણ લોકો મા ફેવરીટ છે.
X REPORT ABUSE Date 24-06-09 (07:20 PM)