આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

sanjiv

હા તેની ઍક્ટિંગ ખૂબ સરસ છે
X REPORT ABUSE Date 01-07-09 (11:43 AM)

pravin kumavat

તે મ્સ્ત સે
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (06:24 PM)

pravin kumavat

કેત્રઇના તે સુદ્ર
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (06:05 PM)

nikhilshah

તમે હમણા 1-5 સંદેશ (કુલ 5 સંદેશ) જોઈ રહ્યા છો
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (05:01 PM)

nikhilshah

સુંદર છે તેના માટે
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (05:01 PM)

nikhilshah

સુન્દ્ર્ર છે
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (05:01 PM)

nikhilshah

નઅર
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (05:00 PM)

Pankaj Makwana

સુન્દ્ર્ર છે
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (04:31 PM)

satish

સુંદર છે તેના માટે
X REPORT ABUSE Date 30-06-09 (02:11 PM)