આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

nita

when i will purchase my own house ?
X REPORT ABUSE Date 23-03-11 (12:43 PM)

sanjay

પણ જો રૂમ 1 અથવા 2 રહે તો સુ કર્વઉ અને રૂપિયા આવે પન ઘરમા બરક્ત નથી રેહ્તિ સુ કરુ
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (10:37 AM)

sanjay

પણ જો રૂમ 1 અથવા 2 રહે તો સુ કર્વઉ અને રૂપિયા આવે પન ઘરમા બરક્ત નથી રેહ્તિ સુ કરુ
X REPORT ABUSE Date 30-03-10 (10:36 AM)

satish

good
X REPORT ABUSE Date 25-02-10 (03:19 PM)

UMESHBHAI

અમારુ ઘર પૂર્વ દિશમા દરવાજો છે. આગલિ ગેલેરીમાથી ઇશાન ખૂણા ઉપરથી ઉત્તર થી ઉપર દક્શિન તરફ દાદર લેવાય ?
X REPORT ABUSE Date 23-02-10 (07:30 PM)

satish

no
X REPORT ABUSE Date 25-02-10 (03:23 PM)

Priya

અસ
X REPORT ABUSE Date 15-02-10 (12:53 PM)

HARSHAD MAVANI.VIRAM

JAY GURUDEV. All information so Excellant that will give me more peace in family & life also.
X REPORT ABUSE Date 12-02-10 (06:05 PM)

Ankit Modi USA

હેય, લેખ ગણો સારો લાગ્યો
X REPORT ABUSE Date 27-01-10 (09:29 PM)

urvashi

આ લેખ મને ખુબજ સારો લાગઇ યો ચે
X REPORT ABUSE Date 15-01-10 (03:07 PM)

VIJAY THAKOR

વિજય ઠાકોર મારિ ઑફિસ ત્રિકોમા છે તો તે સુભ છે ક અશુભ છે ધંદા મા બાર્કત આવતી નથી , એક કામ આવે છે અને એક કામ જતું રહે છે .
X REPORT ABUSE Date 09-01-10 (06:56 PM)

NEHA

mean, my neighbor put this mirror on his gate, so what we shud do ??? plz. help me, as all said that they are doing black magic so pl z. help me out what shud i do ??
X REPORT ABUSE Date 05-01-10 (12:12 PM)

NEHA

સામે ના ઘર મા પણ પાકુઆ દર્પણ હોય તો શું કરવું ?
X REPORT ABUSE Date 05-01-10 (10:57 AM)

sonali

સરસ upay
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (01:57 PM)

ramesh avaiya

I have Querry .what can i do it solve
X REPORT ABUSE Date 14-12-09 (11:15 PM)

kunal

હજી વધુ જાનકરી જોયે છે.
X REPORT ABUSE Date 20-11-09 (12:19 PM)

manish

mare main kabaat dakshin disha tarf khuleche to mane tod fod vagar su karvu joi ye ni salah aapsoji
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (05:01 PM)

manish

બ હ સ્ર ર સ
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (04:57 PM)

bindukumar joshi

good and fine thank you....
X REPORT ABUSE Date 08-11-09 (10:52 PM)

Dinesh

મને આ લેખ ખુબજ સ્રરસ લાગેલ છે મારા મકાન નુ વાસ્તુ મુજબ કામ કરવુ છે તો મને સલાહ આપવા વિંનતિ છે
X REPORT ABUSE Date 06-11-09 (09:58 PM)