આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

SHABBIR

મેં ઓર મિસ ખન્ના ફિલ્મ સુપર હિત જૈસ............સલમાન ખાન અને કરીના નિ જોડી અ વર્સે નો:1 બંસે.........
X REPORT ABUSE Date 12-08-09 (11:20 AM)

Bj

ષે ઇસ ગ્રેઅત,બેઔતિફુલ...........................
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (10:48 PM)

Nikunj Patel

કરીના આ વર્ષે ધૂમ મચાવશે ?
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (03:09 PM)

ANKIT

Yes, She is Great Actress And 'Stapmom' And 'Three Idots' will Realy Great Films
X REPORT ABUSE Date 11-08-09 (12:15 PM)