આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

rita

જો આજે રાજીવા ગાંઘી હૉટ તો કદાચ ભારત વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે વધુ આગળ હૉત, ઈશ્વર તેમની આત્માને શાન્તિ આપે
X REPORT ABUSE Date 20-08-09 (03:19 PM)

rahul

યાહૂ એ કેટ્લા પૈસા લીધા કોગ્રેસ ના ગુણગાન ગાવના ?
X REPORT ABUSE Date 20-08-09 (01:29 PM)