આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

mahesh manek

good fine better best
X REPORT ABUSE Date 13-07-13 (09:38 PM)

bhavisha

i like this fatakda.
X REPORT ABUSE Date 06-11-10 (12:58 AM)

jini

સસરસ મજા આવી મારા યાહૂ વૈલા આ ડી પર આ મોક્લાવજો
X REPORT ABUSE Date 02-11-10 (12:01 PM)

Ravin

સરસ મજા પડી
X REPORT ABUSE Date 24-10-10 (04:18 PM)

satish rupani

bahuj saras lagyo એકદમ સરસ લાગ્યો
X REPORT ABUSE Date 17-10-09 (09:53 PM)