આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

sudhir

very degurs china No talk attachonchina
X REPORT ABUSE Date 24-10-09 (02:56 PM)

Praful

ચીન સાચે જ ભારતનો દુશ્મન બનવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.
X REPORT ABUSE Date 24-10-09 (02:41 PM)