આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Dinesh (Kuwait)

માનનિય પ્રિય અડવાણીજી તમારા જન્મદિવસની શુભકામના આપીએ છીએ જુગ જુગ જીવો તેમજ દેશના એક વખત વડાપ્રધાન બનો એ સમયની રાહ જોઈએ છીએ.
X REPORT ABUSE Date 08-11-09 (07:35 PM)