આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

rajnikant gandhi

પોતાના પતિ એ કહેલી ખાનગી વાતો જાહેર કરવી ના જોઈએ .આની અસર લગ્ન જીવન પર પડી શકે છે
X REPORT ABUSE Date 24-11-09 (09:01 PM)

UMESH

યેસ
X REPORT ABUSE Date 19-11-09 (06:30 PM)

bijal bhatt

no this is only for publicity
X REPORT ABUSE Date 17-11-09 (01:50 PM)

steven

મારું માનવુ છે કે પતિ-પત્નિ વચ્ચેનિ પ્રત્યેક વાતચીત લોકો સુધી જાહેર કરવા સહમ્તિ હોવી અનિવર્ય છે.
X REPORT ABUSE Date 13-11-09 (12:08 PM)