અમારી સાથે સંપર્ક કરો : -

Thank You for visiting our site. We value our users and would be happy to hear from you. Please connect with us in case of any queries, concerns or for any kind of feedbacks.

વેબદુનિયા ડોટ કોમ પર પ્રકાશિત સામગ્રી કે અન્ય કોઈપણ માહિતી માટે તમે અમારી સાથે સંપર્ક કરી શકો છો. આ માટે તમે અમને [email protected] પર ઈમેલ કરી શકો છો કે પછી કાર્યાલયના સરનામા પર અમને પત્ર પણ લખી શકો છો.


For any Content published on Webdunia.com or to get any information you can email to us on [email protected] or You can also write to us :

"संपादकीय विभाग" वेबदुनिया.कॉम (इंडिया) प्रा. लि. "लाभ-गंगा", 582 महात्मा गांधी मार्ग, इंदौर - 452003 [भारत]

दूरभाष :+91-731-4273409 | फैक्स :+91-731-254-8555


Webdunia.com (India) Pvt Ltd (CMMI 3) "Labh Ganga", 582 MG Road, Indore - 452003 MP [India]

Contact :+91-731-4273409 | Fax :+91-731-254-8555

અસ્વીકૃત ::મહેરબાની કરીને કોઈપણ પ્રકારની અશ્લીલ, અભદ્ર, ભેદભાવપૂર્ણ કે ગેરકાયદેસર સામગ્રી કે સુરક્ષા માહિતીનુ ઉલ્લંઘન કરનારી અથવા માનહાનિકારક પોસ્ટ/સામગ્રી ન મોકલશો. વેબદુનિયા.કોમ(ઈંડિયા) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કોઈપણ પ્રકારની અગાઉથી સૂચના આપ્યા વગર ઉપયોગકર્તા/પાઠકો પાસેથી પ્રાપ્ત કોઈપણ સામગ્રી હટાવી લેવાનો અધિકાર સુરક્ષિત રાખે છે.

Disclaimer: Kindly do not post any defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or information. Webdunia.com (India) Pvt Ltd reserves the right to remove any content received from users/readers without notice.

To advertise on Webdunia network sites/app, click Advertise with Us

To know more about Webdunia , click About Us