કોઈ કારણ વગર બીજાના ઘરે કેમ ન જવું જોઈએ?

ઘણા લોકો એવા હોય છે જે કોઈ કારણ વગર કોઈની જગ્યાએ જાય છે. ચાણક્ય અનુસાર આવા લોકોને થોડું નુકસાન થઈ શકે છે.

social media