ગુજરાતી જોક્સ -એડ્લ્ટ જોક્સ

gujarati jokes
નર્સ - સર તમારી વાઈફનો
ફોન છે
ડાક્ટર - પૂછી લે શું કામ છે

નર્સ- એ તમને કીસ Kiss) કરવા ઈચ્છે છે

ડાક્ટર - હું અત્યારે બીજી છું,
તૂ લઈને રાખી લે હું પછી

લઈ લઈશઆ પણ વાંચો :