રાશીફળ

  • બીએસઈ 38358 5
  • એનએસઈ 11512 20
  • સોનુ 31890 70
  • ચાંદી 38160 95
20 Mar 2019 | 12:34 IST

પુલવામાં એટેક પછી પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ સંબંધો રાખવા જોઈએ કે નહી ?