રાશીફળ

  • બીએસઈ 38669 471
  • એનએસઈ 11604 149
  • સોનુ 31757 294
  • ચાંદી 37584 354
22 Apr 2019 | 03:05 IST

પુલવામાં એટેક પછી પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ સંબંધો રાખવા જોઈએ કે નહી ?