ગુજરાતી જોક્સ - Non veg jokes

jokes
એક પુરૂષ નિર્મળ બાબા પાસે ગયા

બાબા મને દરેક વર્ષ એક બાળક થઈ જાય છે

ઉપાય જણાવો

બાબા- કંડોમ લગાડો છો

- જી

મોહલ્લામાં પણ વહેંચી નાખો

ત્યાંથી જ કૃપા આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો :