ગુજરાતી Adult જોકસ -

દર્દી : નર્સ મને તરસ લાગી છે ..

દૂધ જોઈએ છે..
નર્સ - ટોપ ઉપર કરી નિપ્પ્લ તેના મોઢામાં
નાખી

દર્દી- સરસ થયું હું પાણી નથી માંગ્યુંઆ પણ વાંચો :