ગુજરાતી જોક્સ- છોકરીઓ દુપટ્ટો કેમ પહેરે છે ? જવાબ સાંભળી તો લો એક વાર

ટીચર - એ વાત કહો કે છોકરીઓ દુપટ્ટો કેમ પહેરે છે ?


છાત્ર- આ બધું વિજ્ઞાનના કારણે
ટીચર - કેમ ?

છાત્ર- વિજ્ઞાનમાં લખેલું છે ના કે ખાવા-પીવાની વસ્તુઓને ઢાંકીને રાખવું જોઈએ.


આ પણ વાંચો :