ગુજરાતી જોક્સ-પતિ સામે કામવાળીથી ઝગડો

જુગની એ ચડ્ડી ખોઈ નાખે અને

પતિ સામે કામવાળીથી ઝગડવા માંડી
..

કામવાળી- સાહેબ તમે તો જાણો છો

ના કે હું કાંઈ પહેરતી નથી


આ પણ વાંચો :