ગુજરાતી જોક્સ- સસરાજી આવી ગયાં

પત્ની પતિથી- આજે ખબર છે શું થયું હું ટાવેલમાં હતી અંને

સસરાજી આવી ગયાં
પછી તૂ
શું
હું કર્યો ..

જે દરરોજ કરું છું ...

ટાવેલને ખોલી ઘૂંઘટ બનાવી લીધો

આટલા
સંસ્કાર તો મારામાં પણ છે
!!!


આ પણ વાંચો :