ગુજરાતી જોક્સ- Dirty jokes

વિશ્વમાં બધા લોકોના જુદા-જુદા નામ હોય છે

તો પણ કોઈ એક વાર ભીડમાં બૂમ પાડે છે


એ ચૂતિયાતો 10માંથી 9 લોકો પાછળ વળીને જરૂર જુએ છે.


આ પણ વાંચો :