ગુજરાતી જોક્સ-મેડમ તમે પણ કેવા સવાલ પૂછો છો

ટીચર- આજે હું મજેદાર સવાલ કરીશ તેના

જવબા વિચારીને આપશો

જી મેડમ- આવું કયું પાન .. છે જેને ખાઈ નહી શકાય

પપ્પૂ- જોરથી હંસવા માંડ્યો ?

આટલું હંસવું કેમ આવી રહ્યું છે.

મેડમ તમે પણ કેવા સવાલ પૂછો છો

.. સ્તનપાન

મેડમ- ગધેડા હું જાપાનની વાત કરી રહી છું


આ પણ વાંચો :