વિદેશી ધરતી પર છો તો ક્યારે કરો મહા લક્ષ્મી પૂજન વાંચો મૂહૂર્ત

Last Updated: ગુરુવાર, 5 નવેમ્બર 2015 (16:31 IST)
ઓક્સ્ફોર્ડ મિસીપિસી માટે 
 
લાભના ચૌઘડિયા - 6.19 થી 7.40  સુધી  
અમૃતના ચૌઘડિયા - 7.40 થી 9.01  સુધી 
શુભના ચૌઘડિયા - 15.48 થી 17.09 સુધી 
લાભના ચૌઘડિયા - 15.48 થી 17.09 સુધી 
 
રાત્રીના સમયે -શુભના ચૌઘડિયા 18.48  થી 20.27 સુધી 
અમૃતના ચૌઘડિયા - 20.27 થી 22 .06 સુધી 
 


આ પણ વાંચો :