વિદેશી ધરતી પર છો તો ક્યારે કરો મહા લક્ષ્મી પૂજન વાંચો મૂહૂર્ત

Last Updated: ગુરુવાર, 5 નવેમ્બર 2015 (16:31 IST)
કેલફોર્નિયા -સેનફ્રાંસિસ્કો 
 
લાભના ચૌઘડિયા - 6.32 થી 7.53  સુધી  
અમૃતના ચૌઘડિયા - 7.53 થી 9.13  સુધી 
શુભના ચૌઘડિયા - 10.33 થી 11 .54 સુધી 
લાભના ચૌઘડિયા - 15.55 થી 17.15  સુધી 
 
 
રાત્રીના સમયે -શુભના ચૌઘડિયા 18.55 થી 23.35 સુધી 
અમૃતના ચૌઘડિયા - 20.35 થી 22 .15સુધી 


આ પણ વાંચો :