આરતી યુગલ કિશોર કી કીજૈ

W.DW.D
આરતી યુગલ કિશોર કી કીજૈ
તન મન ધન નૌછ્યાવર કીજે...
રવિ શશિ કોટિ બદન કી શોભા
તાહિ નિરખ મોરો મન લોભા..
ગૌર શ્યામ મુખ નિરખત રીઝૈ
પ્રભુ કો રૂપ નયનભર પીજૈ...
કંચન ધાર કપૂર કી બાતી
હરિ આયે નિર્મલ ભઈ છાતી...
ફૂલન કી સેજ ફૂલન સી માલા
રત્ન સિંહાસન બેઠૈ નંદલાલા...
મોર મુકુટ કર મુરલી સોહે
નટવર વેષ દેખ મન મોહે...
ઓઢે પીત નીલ પટ સારી
કુંજ બિહારી ગિરિવર ધારી...
શ્રી પુરુષોત્તમ ગિરિવર ધારી
આરતી કરત સફલ બ્રજ નારી...
નંદનંદન વૃષભાનું કિશોરી
પરમાનન્દ સ્વામી અવિચલ જોરી...
આરતી યુગલ કિશોર કી કીજૈ
પારૂલ ચૌધરી|
તન મન ધન નૌછ્યાવર કીજે...


આ પણ વાંચો :