પાર્ટી કે પરીક્ષા

વેબ દુનિયા|

પ્રશ્નપત્ર સેટ કરનારા પ્રોફેસરે પોતાની પુત્રીના લગ્નમાં લાગેલ મીઠાઈના સ્ટોલ પર મોટા અક્ષરોમાં એક સૂચના લખાવી દીધી : બધી મીઠાઈઓનો સ્વાદ એક સમાન છે, કોઈપણ 3 મીઠાઈ પસંદ કરી શકો છો.


આ પણ વાંચો :