લગ્ન

વેબ દુનિયા|

સીતા - હિપ્નોટાઈઝ કોણે કહીએ છીએ ? બતાવોને.
રમેશ - કોઈને સંપૂર્ણ રીતે પોતાના વશમાં કરીને પોતાની મરજી મુજ્બનુ કામ કરાવવુ.
સીતા - નહી એને તો લગ્ન કહેવાય છે.


આ પણ વાંચો :