સ્ત્રીઓના કપડાં

વેબ દુનિયા|

પુરૂષ - તમે સ્ત્રીઓ વ્યવસ્થિત કપડાં પહેરો એ માટે કોઈ સરળ ઉપાય છે ખરો ?
સ્ત્રી - હા છે.
પુરૂષ - શુ છે ?
સ્ત્રી - એ જ કે પુરૂષોને દુનિયામાંથી વિદાય આપી દેવી જોઈએ.


આ પણ વાંચો :