હોમવર્ક

વેબ દુનિયા|

મેડમ - તારુ બધુ જ લેશન ખોટુ છે. આનુ કારણ શુ છે ?
ચિંટૂ - કારણ તો પપ્પા જ બતાવી શકે છે, હુ નહી, કારણ કે અક્ષર મારા નથી.આ પણ વાંચો :