ગુજરાતીજોકસ-ફ્રીજમાં ટોયલેટ

ગુજરાતીજોકસ-ફ્રીજમાં ટોયલેટ

છોકરો- મમ્મી હું જયારે શું શું કરવા જાઉ છું

લાઈટ આપમેળે જ
ચાલૂ થઈ જાય છે.

મમ્મી- બૂમ પાડી અરે તું ફરીથી ફ્રિજમાં ટોયલેટ કરી આવ્યોઆ પણ વાંચો :