ગુજરાતી જોકસ -છોકરો કોનો ?


એક પતિ-પત્ની
છુટાછેડા
પછી છોકરા કોણ રાખે એવી વાત પર
લડી રહ્યાં
હતા.

પત્ની- મેં એને જ્ન્મ આપ્યો છે એ મારો છે સાહેબ

પતિ- જજ સાહેબ તમે
એટલું
કહો કે


હું વેંટીંગ મશીનમાં રૂપિયા નાખું અને પેપ્સી આવે તો એ મને મળે કે મશીનને

કહો
છે કોઈ જવાબ !!!!આ પણ વાંચો :