ગુજરાતી જોક્સ - ચાઈનીઝ

Last Updated: શુક્રવાર, 22 જૂન 2018 (15:23 IST)

ભગવાને દરેક માણસને જુદા જુદા બનાવ્યા છે...
પણ જ્યારે
ચીનનો વારો આવ્યો...
ત્યા સુધી તો ભગવાન થાકી ગયા હતા...
અને પછી તો દે...
Copy and Paste
દે...
Copy and Pasteઆ પણ વાંચો :