ગુજરાતી જોક્સ - 15 દિવસ પછી

પત્ની- હું તમારી યાદમાં 15 દિવસમાં અડધી થઈ ગઈ
મને તેડવા ક્યારે આવશો

પતિ- 15 દિવસ પછી


આ પણ વાંચો :