ગુજરાતી જોક્સ- પત્નીએ પ્લાજો Plazo માટે જિદ કરી

પત્નીએ પ્લાજો Plazo માટે જિદ કરી


પતિએ પિતાજીનો 36 ઈંચની મોરીવાળા પાયજામા

રંગ કરાવીને આપી દીધું

પત્ની ખુશ થઈને નહી થાકી રહી

પિતાજી પયજામા શોધતા નહી થાકી રહ્યા

અને એક બાજુ

પતિ ખૂણામાં બેસીને હંસી નહી રોકી શકી રહ્યા..


આ પણ વાંચો :