ગુજરાતીજોકસ-સરદારની કિડની

ડાક્ટર- તમારી કિડની Fail
થઈ ગઈ છે.

પહેલા તો સરદાર ખૂબ રડયો પછી પૂછ્યું - કેટલા નંબરથીઆ પણ વાંચો :