ગુજરાતી શાયરી : કોઈ નહી આવે

વેબ દુનિયા|
P.R

દુ:ખી થવા કોઈ ઘરતી પર નહી આવે, હવે તો સદીઓ વીતી જશે પણ કોઈ પયંગબર નહી આવે

હવે તો દોસ્તો ભેગા મળી વ્હેંચીને પી નાખો, જગતનાં ઝેર પીવાને હવે શંકર નહીં આવેઆ પણ વાંચો :