નજરથી

વેબ દુનિયા|

આમ કેમ જુઓ છો, શુ કદી જોયા નથી,
કે પછી અમે કેટલા પાણીમાં છે તે જોવા નજરોથી તોલી રહ્યા છો


આ પણ વાંચો :